Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Študentskega servisa Agado

1. Ugotovitvene določbe poslovanja

 

Agado, zaposlitveni center, na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, izvaja dejavnost obveščanja o občasnih in začasnih del za osebe, ki imajo status študenta ali dijaka ter dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.

2. Predmet splošnih pogojev poslovanja


S splošnimi pogoji poslovanja Študentskega servisa Agado (v nadaljevanju Splošni pogoji), so opredeljene pravice in obveznosti na področju obveščanja o občasnih in začasnih delih za dijake in študente ter druga nadomestila in stroški Agado, d. o. o.

Poslovni partnerji, ki uporabljajo spletno aplikacijo Web servis za podjetja in študente, ter dijaki, ki uporabljajo spletno aplikacijo Osebni servis za dijake in študente, z uporabo teh sprejemajo navodila in pogoje, ki jih vsebuje posamezna spletna aplikacija.3. Študent

Pravico do opravljanja občasnih in začasnih del s pomočjo študentskega servisa imajo:

 • osebe, ki imajo status dijaka v Republiki Sloveniji in so že dopolnile 15 let;
 • osebe, ki imajo status študenta v Republiki Sloveniji;
 • osebe, ki imajo status udeležencev izobraževanja odraslih, so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

Pravico do opravljanja občasnih in začasnih del s pomočjo študentskega servisa imajo tudi:

 • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole);
 • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta;
 • študenti tujih univerz, ki po mednarodnih izmenjalnih programih opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Član Študentskega servisa Agado ima pri opravljanju začasnih in občasnih del naslednje dolžnosti:

 • pred začetkom dela mora prevzeti ustrezno napotnico;
 • delo, ki mu ga zagotovi Agado, d. o. o., opravlja po napotnicah Agado, d. o. o.;
 • upoštevati mora navodila o varstvu pri delu in navodila strokovnih služb delodajalca;
 • delo mora opravljati vestno in skrbno;
 • v primeru, da dela ne začne, mora neizpolnjeno napotnico vrniti na Agado, d. o. o., najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila napotnica izstavljena;
 • obvezuje se, da bo Agado, d. o. o. takoj obvestil o kakršnih koli spremembah podatkov ali o dejstvih, ki bi lahko kakor koli vplivala na izpolnjevanje pogojev oziroma zahtev za opravljanje občasnih in začasnih del.

Član z včlanitvijo v Študentski servis Agado dovoljuje pridobivanje, uporabo in obdelavo osebnih podatkov iz pristopne izjave oziroma druge podatke, ki jih na kateri koli način sporoči Agadu, za izvajanje dejavnosti Agado, d. o. o. in izvajanje promocijskih aktivnosti. Član ima to pravico, da kadar koli prepove uporabo poslanih podatkov za namene neposrednega trženja. To lahko sporoči na el. naslov info@agado.si.

Član z včlanitvijo v Študentski servis Agado in ob vsakem poslovanju s Študentskim servisom Agado, d. o. o. potrjuje seznanjenost z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Člani, ki niso državljani Republike Slovenije, ob včlanitvi potrjujejo seznanjenost z zakonodajo in z drugimi pomembnimi informacijami, vezanimi na status (ne)rezidentstva v Republiki Sloveniji ter z uredbami in določbami Zakona o davčnem postopku, ki ureja uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V skladu z veljavno zakonodajo bo Agencija Agado, d. o. o. članu nerezidentu odvajala akontacijo dohodnine. Član nerezident, ki je rezident države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, mora urediti morebitno vračilo odvedene akontacije pri pristojnem davčnem organu. Če takšen član pred prejemom posameznega zaslužka dostavi agenciji Agado, d. o. o. izpolnjen zahtevek za oprostitev oziroma zmanjšanje davka, bo ta predložila takšen izpolnjeni zahtevek pristojnemu davčnemu organu. Dohodek bo takšnemu članu nakazan šele, ko Agado, d. o. o. prejme s strani davčnega organa potrjen zahtevek.


4. Naročnik dela:

Naročnik dela:

 • bo v skladu z zakonom pred začetkom opravljanja občasnih in začasnih del dijake oziroma študente seznanil z ukrepi s področja varstva pri delu;
 • pri opravljanju dela dijakom in študentom zagotovil vsa potrebna zaščitna sredstva ter naprave;
 • da bo periodično, na posebnem obrazcu »Potrdilo o opravljenem delu« ali po elektronski pošti izpolnil obračun opravljenega dela za vse dijake oziroma študente, ki so pri njem opravljali delo v izbranem obdobju in ga takoj dostavil izvajalcu po elektronski pošti, po faksu ali po spletni aplikaciji Web servis za podjetja;
 • o morebitni nastali poškodbi pri delu dijaka oziroma študenta še isti dan o tem obvestil izvajalca;
 • bo upošteval določbe ZDR, ki urejajo delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov;
 • mora izpolnjevati in spoštovati vse ostale obveznosti, določene s predpisi Republike Slovenije na področju zaposlovanja;
 • izvajalcu sporočil vse morebitne spremembe podatkov iz te pogodbe v roku osmih dni po nastali spremembi;
 • bo v primeru, da mu izvajalec pošlje zaradi dosega namena te pogodbe o poslovnem sodelovanju, kakršne koli osebne podatke, te uporabljal v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in v skladu za to pogodbo;
 • jamči za resničnost podatkov, ki jih pošlje agenciji Agado, d. o. o., pri čemer dovoljuje Agado, d. o. o., da ga obvešča o spremembah in novostih, ki so povezane s področjem zaposlovanja in izvedbo anket ter raziskav, povezanih z zaposlovanjem;
 • če zamudi s plačilom računa, izvajalcu dolžan plačati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila;
 • je ob neplačilu računa, dolžan kriti vse stroške izterjave in vse stroške pravde.

5. Agado, zaposlitveni center, d. o. o.

Agado, d.o.o.:

 • bo v skladu s koncesijsko pogodbo ter na zahtevo naročnika in za njegov račun, opravljala storitve iskanja in izbora dijakov ali študentov za dela in naloge, ki so zapisane v zahtevi naročnika;
 • bo vodila ustrezno bazo podatkov študentov in dijakov, ki so usposobljeni za opravljanje del in nalog s področja, ki je pomembno za naročnika;
 • je dolžna vse zahtevane storitve opraviti strokovno, kakovostno in v dogovorjenem času;
 • plačuje prispevek za obvezno zavarovanje za primer smrti ali invalidnosti kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni za dijake oziroma študente, ki delajo pri naročniku;
 • plačuje pavšalne prispevke v imenu in za račun delodajalca za obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za dijake oziroma študente, ki opravljajo delo pri naročniku:
  • originalen obrazec REK-2 izpolni, potrdi, arhivira in dostavi na ZZZS oziroma DURS;
  • v imenu in za račun delodajalca nakaže obračunane zneske zavarovanja na račun ZZZS in jih v svojem knjigovodstvu vodi kot prehodne postavke (če ni s strani naročnika naročeno drugače);
  • na računu za opravljeno delo dijaka oziroma študenta izvajalec kot ločeno postavko zaračuna zakonsko predpisani in obračunani znesek zavarovanja, ki ga plača naročnik;
 • bo zaradi zmanjšanja administrativnih opravil in hitrejšega obračunavanja opravljenega dela pri naročniku za dijake in študente izstavila STALNE NAPOTNICE, ki veljajo za tekoče šolsko leto od datuma izdaje;
 • bo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovala dijake in študente, ki bodo pri naročniku opravljali delo;
 • bo na podlagi pravilno izpolnjene in potrjene napotnice ali potrdila o opravljenem delu, izdelala in poslala račune za opravljeno delo skupaj z zakonsko opredeljenimi koncesijskimi dajatvami ter stopnjo DDV na opravljene storitve servisa;
 • bo dijakom in študentom izvajala predplačila najkasneje prvi naslednji delovni dan po prejetem potrjenem potrdilu o opravljenem delu (velja za delodajalce, ki so redni plačniki);
 • bo za naročnika opravila postopek prijave in plačila posebnega pavšalnega prispevka za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu ter naročniku obračunala isti znesek (če ni s strani naročnika naročeno drugače);
 • bo naročniku sporočila vse morebitne spremembe podatkov iz te pogodbe v roku osmih dni po nastali spremembi;
 • bo v primeru, da mu naročnik sporoči, zaradi doseganja namena te pogodbe o poslovnem sodelovanju, kakršne koli osebne podatke, te uporabljala v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in v skladu za to pogodbo;
 • materialno ne odgovarja za delo, ki ga pri naročniku opravljajo dijaki in študenti. Študenti in dijaki so za svoje delo odgovorni naročniku dela.

6. Kršitve določil Splošnih pogojev poslovanja in reševanje nastalih sporov

Morebitne spore, bodo Agado, poslovni partner in član Študentskega servisa Agado reševali sporazumno. Če se stranke ne morejo sporazumeti, bodo spor predložile v reševanje pristojnemu sodišču.

7. Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja

Agado, zaposlitveni center, lahko kadar koli v skladu z veljavno zakonodajo enostransko spreminja te Splošne pogoje poslovanja.

V primeru, da Agado spremeni Splošne pogoje poslovanja, mora najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb dijaku, študentu ali poslovnemu partnerju (v nadaljevanju skupaj poimenovani stranka), če te spremembe Splošnih pogojev poslovanja vplivajo na pravice in obveznosti stranke, stranki poslati obvestilo. Za poslano obvestilo se upoštevata dopis, poslan po pošti in obvestilo po spletni aplikaciji (če stranka posluje z uporabo spletne aplikacije »Web servis za podjetja« ali »Osebni servis za dijake in študente«) ali opozorilo na izdanem računu.

Vse spremembe Splošnih pogojev poslovanja bodo objavljene na spletnih straneh Agado, d. o. o. in bodo dostopne tudi v vseh njenih poslovalnicah.

Stranka lahko v tem roku pisno odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi Splošnih pogojev poslovanja brez kakršnega koli ukrepa. Ob tem pa mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do agencije Agado, d. o. o.

Če stranka v tem roku pisno od pogodbe ne odstopi, se upošteva, da soglaša s spremembami Splošnih pogojev poslovanja.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Agado, d. o. o. in v vseh njenih poslovalnicah.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od 3. 1. 2018 naprej.

Agado, zaposlitveni center, d. o. o.