nazaj na seznam
20
Jan

KAKŠEN NADZOR LAHKO DELODAJALCI PRIČAKUJEJO NA PODLAGI PROGRAMSKIH USMERITEV INŠPEKTORATA RS ZA DELO ZA LETO 2019

Vir: Revija delodajalec


V tokratnem prispevku povzemamo dokument - programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019 ter v nadaljevanju navajamo ključne cilje, ki si jih je Inšpektorat zadal za letošnje leto in jih bo glede na napovedi glede kadrovskih okrepitev v veliki verjetnosti izvajal še bolj intenzivno kot predhodno leto.


NAJVEČJA POZORNOST NAMENJENA IZPLAČILU REGERSA, PLAČILU ZA DELO, SPOŠTOVANJU DOLOČB O DELOVNEM ČASU, POČITKU IN ODMORU

Iz programa je razbrati, da bo Inšpek- torat v več delih skozi celo koledarsko leto posebno usmerjeno akcijo nadzora izvajal nad spoštovanjem 131,. 134. in 135. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), ki določajo izplačilo regresa in plače. Največji poudarek je na izplačilu regresa. Kršitve gle- de plačila za delo so sicer že več let zapored najpogosteje ugotovljene kršitve na podro- čju delovnih razmerij. Na podlagi preteklih ugotovitev inšpektorat tako tudi v letošnjem letu napoveduje poostren nadzor nad po- dročji, za katere je bilo ugotovljeno, da delo- dajalci najpogosteje kršijo predpise. Nadzor bo poostren tudi glede spoštovanja določb o delovnem času ter odmorov in počitkov. Inšpektorat ugotavlja, da je tudi slednjih kr-
šitev veliko in sicer iz razloga, da delodajalci težko pridobijo nov kader, zaradi česar po- sledično obremenjujejo že zaposlenega.

 

 

PRAV TAKO NADZOR NAD PREKARNIMI OBLIKAMI DELA, DEJAVNOSTJO ZAGOTAVLJANJA DELAVCEV UPORABNIKU

IN NADZOR NAD TUJIMI DELODAJALCI, KI IZVAJAJO ČEZMEJNE STORITVE V RS

Med usmerjenimi akcijami nadzora in- špektorji napovedujejo tudi preverjanje tako imenovanih prekarnih oblik dela, nezakoni- tega zagotavljanja delovne sile ter nadzor nad tujimi delodajalci, ki izvajajo čezmejne storitve v Republiki Sloveniji. Na področju zagotavljanja dela delavcem drugemu upo- rabniku (agencijsko delo) in uresničevanju pravic teh delavcev bo inšpektorat namenil prav poseben nadzor. Nezakonito posredo- vanje delovne sile po ugotovitvah inšpekto- rata za delo postaja vse pogostejši pojav ter dobiva vse večje razsežnosti.

 

 

USMERJENE AKCIJE NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ IN NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

V letošnjem letu bo Inšpektorat za delo posebno pozornost namenil nadzoru temeljnih pravic delavcev. Iz programa je razbrati, da bo inšpektorat na delovnopravnem področju izvajal tako imenovane usmerjene akcije, in sicer tako na področju delovnih razmerij kot na področju varnosti in zdravja pri delu. Akcije bodo izvajali pretežno v kraj- ših intenzivnih intervalih na območju celo- tne države, z večjim številom inšpektorjev hkrati.
Na področju varnosti in zdravja pri delu bo inšpektorat namenil največ pozornosti

osveščanju delodajalcev, delavcev oziroma njihovih predstavnikov ter predstavnikov stroke. Nadzor bo največ pozornosti namenjal oceni tveganj, usposabljanju delavcev za varno delo ter zagotavljanju zdravja delavcev. Po ugotovitvah inšpektorata število delodajalcev, ki še nikoli niso imeli nadzora s področja varnosti in zdravja pri delu, presega 65 % in se z leti celo zvišuje. S trenutnim številom inšpektorjev inšpektorat z nadzori na navedenem področju težko vpliva na izboljšanje stanja. Vsled navedenemu v tem letu napovedujejo obsežno izvedbo akcije »reprezentativen vzorec«, v sklopu katerega bodo inšpektorji izvajali inšpekcijske nadzore pri naključno izbranih delodajalcih. Poleg povečanega števila nadzorov bodo v tekočem letu pregledali vse prejete prijave ter raziskali vse nezgode pri delu, zaradi katerih je prišlo do smrti delavcev, in nezgode, pri katerih bi bilo lahko ogroženo življenje delavcev ali pa je prišlo do težjih poškodb delavcev. Inšpektorji bodo ugotavljali pred- vsem spoštovanje določil glede ocenjevanja tveganj, usposabljanja delavcev za varno delo, zagotavljanja varnega in zdravega okolja, zagotavljanja varne delovne opreme ter prijavljanja nezgod pri delu ali poklicnih bolezni. Ugotavljali bodo tudi, na kakšen način delodajalci omogočajo delavcem oziroma njihovim predstavnikom sodelovanje pri obravnavi vprašanj glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter kako poteka posvetovanje o ocenjevanju tveganj in uvedbi ukrepov, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu.

Na področju varnosti in zdravja pri delu bodo v fokusu delodajalci, ki opravljajo delovni proces »peskanja« in vzdrževalna dela. Nadzor nad delovnimi pogoji se bo izvajal tudi v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in drugih zdravstvenih institucijah.
Inšpektorat nadalje ugotavlja, da zunanje strokovne službe, ki opravljajo strokovne naloge na tem področju, svoje delo opravljajo nestrokovno, neskrbno in nepregledno. V letošnjem letu bo tako posebna pozornost namenjena tudi strokovnosti ocenjevanja tveganj in usposabljanja delavcev za varno delo pri delodajalcih, ki so jim zaupali izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu.

 

V FOKUSU BODO DELODAJALCI V DEJAVNOSTI TRGOVINE, GRADBENIŠTVA, DEJAVNOSTI PROIZVODNJE KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, DEJAVNOSTI GOSTINSTVA, PROMETA IN DEJAVNOSTI OBRATOVANJA TAKSIJEV

V dejavnosti trgovine naj bi bilo ugotovljenih največ kršitev, zato bo usmerjen nadzor obsegal predvsem izvajanje prepovedi opravljanja dela na podlagi civilnih pogodb ter izvajanje določb, ki se nanašajo na opra- vljanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov. Poleg že omenjenega splošnega nadzora nad spoštovanjem predpisov v zvezi z delovnim časom, počitki, odmori, vodenjem evidenc na področju dela in socialne varnosti ter plačila regresa bodo inšpektorji preverjali tudi ustreznost na področju varnosti in zdravja pri delu, pri tem pa poleg splošnega nadzora posebno pozornost na- menili delu v delovnem procesu z viličarji (usposobljenost delavcev z vožnjo, ustreznost zdravniških pregledov, ustreznost transportnih poti). Pozornost bo namenjena tudi varnemu delu študentov, dijakov ter delavcev drugih delodajalcev, ki so prisotni v delovnem procesu.

V letošnjem letu napovedujejo tudi akci- jo v zvezi z izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premič- nih gradbiščih. Akcija se bo izvajala skozi vse leto, dvakrat letno, spomladi in jeseni pa bo izvedena povečana dejavnost, kjer bodo prisotni na gradbišču vsi razpoložljivi inšpektorji s področja varnosti in zdravju pri delu. Ta nadzor bo vršen na klasičnih, za- časnih in premičnih gradbiščih ter na deloviščih, na katerih se opravljajo kratkotrajna dela. Pozornost bo namenjena tudi delavcem, ki so napoteni na delo v RS. K akciji se bodo pridružili tudi inšpektorji s področja delovnih razmerij, ki bodo nadzor usmerili v spoštovanje določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17), Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – ura- dno prečiščeno besedilo in 31/18), Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) v zve- zi z zagotavljanjem dela delavcev drugemu uporabniku in določb o pravicah napotenih delavcev.

Inšpektorat v programu napoveduje poostren nadzor tudi v dejavnosti proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, kjer bodo nadzor vršili nad izvajanjem določb v zvezi z zagotavljanjem dela delavcem drugemu uporabniku. V tej panogi opažajo pojav po- slovnega modela izvajanja dejavnosti z drugimi subjekti na podlagi sklenjenih pogodb o poslovnem sodelovanju, medtem ko obstaja sum, da gre za pravno razmerje zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku. Nadzor se bo izvajal nad izvajanjem določb Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Poleg nadzora nad delovnimi razmerji pa se bo vršil tudi nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, poleg splošnega nadzora bo poostren nadzor tudi nad delovnim procesom, kjer je vključen viličar.
Akcije nadzora nad spoštovanjem de- lovnopravne zakonodaje se bodo izvajale tudi pri delodajalcih v gostinstvu. Poročila iz preteklih let namreč kažejo, da je v gostinstvu opravljanje dela prek pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja običajno, zelo pogosto pa prihaja tudi do kršitev določb o delovnem času in neustreznega zagotavljanja počitkov ter odmorov delavcev. Prav tako bo nadzor usmerjen v delodajalce, ki zaposlujejo tujce ter izvajanjem določb Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Ker so inšpektorji v preteklosti zaznali več grobih kršitev Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10), bodo posebej preverjali ali zaposleni v tej branži uporabljajo slovenski jezik.

Na področju prevozništva in taksi prevozov bodo k sodelovanju povabili inšpektorat pristojen za promet, Finančno upravo RS in Tržni inšpektorat RS. Pri prevoznikih se bodo usmerili tako na dejavnosti prevoza oseb kot blaga. Vsem tem dejavnostim je po mnenju Inšpektorata skupno, da so v praksi pogosto ugotovljene kršitve povezane z delovnim časom, zagotavljanjem počitkov, pogodbami za krajši delovni čas, pogosta pa naj bi bila tudi pojavnost tako imenovanega prekarnega dela.